Środowiskowy Dom Samopomocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2004 roku. Dom jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
Wiodącym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie, pracy i środowisku, a także zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie.


 Priorytetowe cele  Domu to:

-   zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem,

-   pomocy w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego,

-   udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób  z zaburzeniami  psychicznymi z innymi osobami i najbliższymi osobami z otoczenia.

Realizacji tych celów podporządkowana jest każda dziedzina działalności Domu, baza lokalowa, wyposażenie, organizacja pracy personelu merytorycznego a przede wszystkim metody i formy terapii adresowane do uczestników zajęć.

Podstawową metodą pracy z uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary
we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie
ich podczas zajęć.

 Terapia zajęciowa uczestników prowadzona jest na bazie pięciu pracowni terapeutycznych, z których każda oferuje szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników. Zajęcia dla uczestników prowadzone są w kilkuosobowych grupach w następujących pracowniach:

1. Pracownia kulinarna
2. Pracownia artystyczna i witrażu
3. Pracownia krawiecko - gobeliniarska
4. Pracownia modelarstwa (stolarnia, rzeźba)
5. Pracownia usprawniania ruchowego

Zajęcia terapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy to nie tylko praca w poszczególnych pracowniach tematycznych .Uważamy, że niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą w aktywnym życiu i doświadczaniu otaczającej rzeczywistości. Dlatego też proponujemy uczestnikom zajęć różnorodne formy aktywizacji życiowe i społecznej. Są to:

Zajęcia psycho-edukacyjne i indywidualne poradnictwo psychologiczne - prowadzone  przez psychologa zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy.  Spotkania mają na celu przyswajanie przez osoby niepełnosprawne wiadomości i umiejętności psychospołecznych potrzebnych w codziennym życiu. Są to treningi asertywności,  warsztaty z psychoprofilaktyki uzależnień, zajęcia relaksacyjne, warsztaty poświęcone metodom przezwyciężania stresu, zajęcia poświęcone kształtowaniu postaw akceptacji swojej niepełnosprawności.

Od kilku lat z uczestnikami  Domu prowadzone są warsztaty teatralne, zajęcia mają charakter integracyjny, biorą w nich udział uczestnicy ŚDS i osoby z otoczenia.
Warsztaty teatralne aktywizują podopiecznych, są również płaszczyzną współpracy młodzieży
z osobami niepełnosprawnymi.
 Działania podejmowane w ramach warsztatów teatralnych mają ogromne znaczenie dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy mają możliwość poznanie siebie nawzajem (poznania swoich potrzeb i problemów), nawiązania nowych przyjaźni, nabycia nowych umiejętności komunikacyjnych i społecznych, poznania nowych form spędzania czasu wolnego. Ponadto praca grupy teatralnej pod nazwą „A było to tak…”wzmacnia integrację ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym, jak również jest płaszczyzną powstawania nowych inicjatyw międzypokoleniowych.


Uczestnicy Domu redagują gazetkę „A będzie to tak…” -
gazetka jest kwartalnikiem powstającym wg pomysłu uczestników zajęć. Zawiera treści dotyczące wydarzeń i planów Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest  dziennym centrum aktywności dla osób niepełnosprawnych. Dom koncentruje się na rozpoznaniu potrzeb i możliwości osób zgłaszających się do uczestnictwa. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy charakteryzują  się systematycznością oraz celowością a przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego uczestnika.  Zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami podstawowych metod rewalidacyjnych i są realizowane przez zespół wspierająco – aktywizujący  w składzie:

 

-        kierownik

-        instruktorzy terapii zajęciowej

-        psychiatra

-        psycholog

-        rehabilitant

Środowiskowy Dom Samopomocy dążąc do integracji społecznej swoich uczestników współpracuje z:

-        rodzinami uczestników ŚDS w Słupnie,

-        Organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gm. Słupno (Stowarzyszenie PATRON, Partnerstwo Lokalne „Nasza 19”) ,

-        Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Marcina w Słupnie,

-        Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Rodzina” w Słupnie,

-        Klubami Seniora funkcjonującymi na terenie gm. Słupno

-        Innymi placówkami pomocy dla osób niepełnosprawnych (Domy Pomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowe, Środowiskowe Domu Samopomocy z województwa mazowieckiego).