Program Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dla kogo świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze będzie przeznaczone dla rodzin wychowujących dzieci do osiemnastego roku życia. Nowe świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

 

Komu świadczenie na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze - na każde uprawnione dziecko - przysługiwać będzie w wysokości 500 zł miesięcznie, przy czym świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko przysługiwać będzie bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Natomiast świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwać będzie wówczas, gdy dochód rodziny nie przekroczykwoty800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne -kwoty 1200 zł na osobę w rodzinie. Pierwszym dzieckiem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia.

 

Należy zwrócić uwagę, że świadczenie przyznawane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami, a zatem poza pierwszym okresem świadczeniowym, kiedy to nastąpi wypłata świadczenia wstecz od kwietnia 2016 roku,  świadczenie nie będzie wypłacane za miesiące poprzednie.

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

 

Gdzie składać wnioski?

Realizacja świadczenia wychowawczego należeć będzie do gminy. Zadanie to zostało nałożone na wójta, który korzystając z możliwości ustawy może upoważnić swojego kierownika ośrodka pomocy społecznej, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. Na terenie Gminy Słupno realizatorem programu 500+ będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.

Wnioski można pobierać w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie oraz w Gminnym Żłobku w Słupnie,

- Urzędzie Gminy w Słupnie,

- Gminnym Przedszkolu Samorządowym „Niezapominajka”

- w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno.

 

Wypełnione wnioski należy składać od 1 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26 a, 09-472 Słupno – Biuro Obsługi Klienta.

 

Jednocześnie informujemy, iż od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie – Biuro Obsługi Klienta będzie czynne:

Poniedziałek 9.00-17.00

Wtorek  8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-18.00

Piątek 8.00-16.00

 

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie

tel. 264 -91-78

 

Wzór wniosku

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

·       utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii – droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania drogą elektroniczną);

·       udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek, wówczas zostanie on przekazany do systemu dziedzinowego danej gminy, która następnie będzie rozpatrywać go w formie pisemnej;

·         banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek, wówczas zostanie on przekazany do systemu dziedzinowego danej gminy, która następnie będzie rozpatrywać go w formie pisemnej.

Artykuły

KOMUNIKAT

Przejdź do - KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH (500 +)

Informujemy, iż od 1 lipca 2019r. zmieniają się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodu rodziny ani faktu zasądzenia alimentów. Od 1 lipca prawo do świadczenia będzie ustalane na okres do końca maja 2021r. Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca można składać WYŁĄCZNIE wnioski elektroniczne, wnioski w formie papierowej przyjmowane bedą od 1 sierpnia 2019r. Zgodnie z zapisami ustawy w przypadku wniosków papierowych złożonych w lipcu konieczna będzie odmowa wszczęcia postępowania. Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 lipca należy złożyć wniosek w terminie do 30 września 2019r.