Świadczenie Dobry start „300+”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Od 1 LIPCA 2020 R. MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

Przypominamy najważniejsze założenia Programu Dobry start „300+”

 • 300 zł jednorazowego nieopodatkowanego wsparcia przeznaczonego na wyprawkę szkolną

 • przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny 2020/2021
  do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia na dzieci niepełnosprawne – wniosek o przyznanie świadczenia na osoby pełnoletnie składa jeden z rodziców

 • jeśli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, kwota przysługującego świadczenia dla każdego z rodziców wynosi 150 zł

 • przysługuje raz w roku bez względu na dochód rodziny

 • wnioski można składać w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 • jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2020 r.

 • świadczenie nie przysługuje studentom oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkola – w tym dzieciom, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu

 • wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

 • prosimy o podanie we wniosku aktualnego i czytelnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno.

 • prosimy również o podanie numeru telefonu, gdyż znacznie ułatwia to kontakt w sprawie

 • rodzice rozwiedzeni lub wychowujący dzieci naprzemiennie zobowiązani są do dołączenia do wniosku skanu lub zdjęcia wyroku sądu orzekającego rozwód lub opiekę naprzemienną

 • WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:

Miesiąc złożenia wniosku

Wypłata świadczenia

lipiec – sierpień 2020 r.

do 30.09.2020 r.

wrzesień 2020 r.

do 30.11.2020 r.

październik 2020 r.

do 31.12.2020 r.

listopad 2020 r.

do 31.01.2021 r.

 

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START?

 

Druki wniosków dostępne są:

 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie pod adresem: https://www.gops@slupno.eu

 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 • forma papierowa od 1 sierpnia 2020r. - w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS w Słupnie przy ul. Warszawskiej 26a, 09-472 Słupno.