Karta Dużej Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 

Z Karty mogą korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Program skierowany jest do osób w rodzinach 3+.

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia.

 

W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste (rodzice, dzieci w wieku powyżej 18. roku życia),
 • Akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość (dzieci do ukończenia 18. roku życia),
 • Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (dzieci w wieku powyżej 18. roku życia),
 • Orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy dzieci legitymujących się orzeczeniem w wieku powyżej 18. roku życia),
 • Postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka),
 • Zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl.

<div ");"="" class="file">pobierz Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny