Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zaproszenie na konsultacje z psychologiem.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

WSPARCIE GMINY DLA MIESZKAŃCÓW W OPŁATACH ZA WODĘ

KTO MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE

Celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego pomoc przeznaczona jest dla osób lub rodzin z terenu gminy Słupno, którzy potrzebują tego wsparcia i jednocześnie na dzień złożenia wniosku nie mają zadłużenia wobec Gminy Słupno z tytułu zużycia wody lub ścieków. Warunkiem wsparcia jest spełnienie tylko kryterium dochodowego (w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej). Rada Gminy ustaliła, że wysokość dochodu dla osób samotnie gospodarujących nie może przekroczyć kwoty 1 402,00 zł netto natomiast dla rodzin nie może przekroczyć 1 056,00 zł netto na osobę w rodzinie. Powyższe kwoty stanowią aż 200% ustawowego kryterium dochodowego, dzięki temu pomoc może zostać udzielona znacznie większej ilości mieszkańców Gminy Słupno.

 

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PRZYZNAWANA POMOC

Zgodnie z zapisami programowymi pomoc będzie realizowana raz na trzy miesiące (kwartalnie). Wnioski w ramach Programu należy składać w miesiącu następującym po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy trzymiesięczny okres rozliczeniowy przypada za ostatni kwartał roku kalendarzowego o pomoc można ubiegać się do końca stycznia 2021 roku. Dodatkowo Program zapewnia, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby samotnie gospodarującej lub rodziny z poza terenu Gminy Słupno może być stosowany skrócony okres rozliczeniowy.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego mieszkańcy Gminy Słupno mogą uzyskać pomoc w formie dopłaty do 3m3 wody lub ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę w rodzinie raz na kwartał, bez względu na faktyczne zużycie wody lub ścieków. W takim wypadku przy obliczeniu kryterium przyjęta zostanie ryczałtowa stawka pomocy w wysokości 5 zł za 1m3 wody lub ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę w rodzinie, bez względu na faktyczną obowiązującą zgodnie z Taryfą stawkę 1m3 wody lub ścieków. Co ważne, dopłata przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy gminy Słupno i pomniejsza zobowiązanie wnioskodawców z tytułu zużycia opłat za wodę lub ścieki w kolejnym kwartale rozliczeniowym.

Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej, określającej wysokość pomocy i sposób jej realizacji. W ramach postępowania o przyznanie pomocy z Programu nie jest przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE

Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w ramach tego Programu jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty niezbędne do wniosku muszą potwierdzać wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ważne jest aby wniosek został złożony w miesiącu następującym po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, za który ma zostać przyznana pomoc. Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się do Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie ul Warszawska 26 a, 09-472 Słupno. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.gops.slupno.eu.

Pliki do pobrania:

  1. „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2020 rok”
  2. Wniosek
  3. Deklaracja o wysokości dochodów
  4. Oświadczenie

 

Czytaj więcej o: WSPARCIE GMINY DLA MIESZKAŃCÓW W OPŁATACH ZA WODĘ

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

WAŻNA INFORMACJA !!!

Ważna informacja!!!

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Sytuacja w Polsce jest poważna i każdy odpowiedzialny gospodarz robi, co w jego mocy, aby ją opanować. Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o zamknięciu urzędu gminy.

Od poniedziałku, 16 marca Urząd Gminy w Słupnie oraz jednostki organizacyjne gminy zawieszają obsługę bezpośrednią klientów. Obsługa mieszkańców będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w normalnych godzinach pracy urzędu.

➡️ Punkt kasowy w Urzędzie Gminy będzie nieczynny do odwołania – należności prosimy regulować elektronicznie.
➡️ Zgłoszenia zgonów oraz narodzin będą realizowane w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz.10.00 -12.00
➡️ W pozostałych sprawach można kontaktować się elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Wnioski wymagające podpisu należy składać przez przez platformę epuap
➡️ Wszystkie opłaty można dokonywać on-line
➡️ Wszelkie informacje można uzyskać ???? ug@slupno.eu ???? 24 267 95 60, fax: 24 261-95-38. 

Czytaj więcej o: ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WAŻNA INFORMACJA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, iż ze względu na zagrożenia związane z epidemią koronawirusa zajęcia w ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora” oraz projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” zostają odwołane do dnia 23 marca 2020 roku.

Czytaj więcej o: WAŻNA INFORMACJA !!!

Warsztaty integracyjno - dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do -

W dniach 02 - 06.03.2020 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty integracyjno - dekoratorskie.

Czytaj więcej o: Warsztaty integracyjno - dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Informacja

W dniu 28.02.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, iż została podpisana umowa o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2019.

Pomoc kierowana jest do tych mieszkańców Gminy Słupno, którzy z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

W związku z powyższym informuje, iż wydaje skierowania uprawniające do odbioru paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Słupno.

O pomoc mogą ubiegać się:

osoby samotne, których dochód nie przekracza 1402 zł

osoby w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1056 zł

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Społecznej w Słupnie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych.

Skierowania uprawniające do obioru paczek żywnościowych wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie, pok. nr 17 w godzinach:

poniedziałek 9:00 – 17:00

wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

Czytaj więcej o: Informacja