Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU”

Przejdź do -

WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU”  W RAMACH PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE SŁUPNO”

Czytaj więcej o: WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU”

Ogłoszenie

Usługi społeczne w ramach projektu pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
1 Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS)- zobacz
2 Opis przedmiotu zamówienia zobacz
3 Formularz oferty pobierz
4 Wzór umowy pobierz
5 Oświadczenie wykonawcy art. 25a ustawy pobierz
6 Oświadczenie wykonawcy art. 25a ustawy pobierz
7 Oświadczenie wykonawcy art. 24 ustawy pobierz
8 Wykaz usług pobierz
9 Oświadczenie pobierz
10 Wykaz usług kryterium 2 pobierz
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

Przejdź do -

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora” wznowiono warsztaty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Czytaj więcej o: Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do -

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” wkracza w ostatnią fazę, którą jest aktywizacja zawodowa.

Czytaj więcej o: Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

INFORMACJA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, iż od 1 czerwca 2020 roku wznawia realizację zajęć w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”:  

  1. Warsztaty integracyjne (sportowe) w dniach: 1,2,3,4,8 czerwca 2020 roku.
  2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych w dniach: 5,6,12,13,15,16,17 czerwca 2020 roku.
  3. Kursy zawodowe zgodnie z indywidualnym harmonogramem dla każdego uczestnika.

 

Jednocześnie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zapewnia środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo uczestników projektu.

Czytaj więcej o: INFORMACJA!!!

Zaproszenie na konsultacje z psychologiem.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

WSPARCIE GMINY DLA MIESZKAŃCÓW W OPŁATACH ZA WODĘ

KTO MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE

Celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego pomoc przeznaczona jest dla osób lub rodzin z terenu gminy Słupno, którzy potrzebują tego wsparcia i jednocześnie na dzień złożenia wniosku nie mają zadłużenia wobec Gminy Słupno z tytułu zużycia wody lub ścieków. Warunkiem wsparcia jest spełnienie tylko kryterium dochodowego (w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej). Rada Gminy ustaliła, że wysokość dochodu dla osób samotnie gospodarujących nie może przekroczyć kwoty 1 402,00 zł netto natomiast dla rodzin nie może przekroczyć 1 056,00 zł netto na osobę w rodzinie. Powyższe kwoty stanowią aż 200% ustawowego kryterium dochodowego, dzięki temu pomoc może zostać udzielona znacznie większej ilości mieszkańców Gminy Słupno.

 

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PRZYZNAWANA POMOC

Zgodnie z zapisami programowymi pomoc będzie realizowana raz na trzy miesiące (kwartalnie). Wnioski w ramach Programu należy składać w miesiącu następującym po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy trzymiesięczny okres rozliczeniowy przypada za ostatni kwartał roku kalendarzowego o pomoc można ubiegać się do końca stycznia 2021 roku. Dodatkowo Program zapewnia, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby samotnie gospodarującej lub rodziny z poza terenu Gminy Słupno może być stosowany skrócony okres rozliczeniowy.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego mieszkańcy Gminy Słupno mogą uzyskać pomoc w formie dopłaty do 3m3 wody lub ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę w rodzinie raz na kwartał, bez względu na faktyczne zużycie wody lub ścieków. W takim wypadku przy obliczeniu kryterium przyjęta zostanie ryczałtowa stawka pomocy w wysokości 5 zł za 1m3 wody lub ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę w rodzinie, bez względu na faktyczną obowiązującą zgodnie z Taryfą stawkę 1m3 wody lub ścieków. Co ważne, dopłata przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy gminy Słupno i pomniejsza zobowiązanie wnioskodawców z tytułu zużycia opłat za wodę lub ścieki w kolejnym kwartale rozliczeniowym.

Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej, określającej wysokość pomocy i sposób jej realizacji. W ramach postępowania o przyznanie pomocy z Programu nie jest przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE

Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w ramach tego Programu jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty niezbędne do wniosku muszą potwierdzać wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ważne jest aby wniosek został złożony w miesiącu następującym po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, za który ma zostać przyznana pomoc. Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się do Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie ul Warszawska 26 a, 09-472 Słupno. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.gops.slupno.eu.

Pliki do pobrania:

  1. „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2020 rok”
  2. Wniosek
  3. Deklaracja o wysokości dochodów
  4. Oświadczenie

 

Czytaj więcej o: WSPARCIE GMINY DLA MIESZKAŃCÓW W OPŁATACH ZA WODĘ

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

WAŻNA INFORMACJA !!!