ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020

 

„Program współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

Celem programu jest objęcie osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie usług asystenckich.

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Dofinansowanie ze środków SFWON: 54 270,00 PLN

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

1.      Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

2.      Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem gminy/powiatu.

3.      Gmina/powiat w celu realizacji niniejszego Programu podejmuje uchwałę.

4.      Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

5.      Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Programu, gmina/powiat może przyznać usługę asystenta.

6.      Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej powinna zawierać następujące informacje o uczestniku Programu:

a)      imię i nazwisko;

b)      datę urodzenia;

c)      adres zamieszkania;

d)      dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu;

e)      informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

7.      Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny zobowiązani są aktualizować Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w każdym przypadku zmiany danych w niej zawartych.

8.      Kolejne zgłoszenia potrzeb usług asystenta mogą być przyjmowane drogą pisemną, osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

9.      Gmina/powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

10.  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b)      wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d)      załatwieniu spraw urzędowych;

e)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f)       korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Pliki do pobrania