Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie SŁUPNO” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.