Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Świadczenie Dobry start „300+”

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1)    przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

2)    przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1)    ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

2)    ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

1)    rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko:

2)    osobom uczącym się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie) - raz w roku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1)    jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2)    na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminy składania wniosków: Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane :

 • od 1 lipca do 30 listopada –w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą portalu Em@tia oraz bankowości elektronicznej),
 • od 1 sierpnia do 30 listopada –w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne!  Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:

Miesiąc złożenia wniosku

Wypłata świadczenia

lipiec – sierpień

do 30.09. danego roku

wrzesień

do 30.11. danego roku

październik

do 31.12. danego roku

listopad

do 31.01. roku następnego

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START?

 • Przez Internet od 1 lipca danego roku.:
  • bankowość elektroniczna:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna1

  • platforma emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

  • platforma obywatel.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-dobry-start2

Druki wniosków dostępne są:

 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie pod adresem: https://www.gops@slupno.eu
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 • forma papierowa od 1 sierpnia danego roku - w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS w Słupnie przy ul. Warszawskiej 26a, 09-472 Słupno.

 

Artykuły

Program „Dobry Start” 300+ - ZMIANY

Przejdź do - Program „Dobry Start” 300+ - ZMIANY

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”  300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl pod adresem  Program Dobry Start - ZUS