Rekrutacja do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje o trwającej rekrutacji do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

 

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 50 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 r.ż.  (40 Kobiet, 10 Mężczyzn) zamieszkujących na terenie Gminy Słupno, korzystających ze wsparcia Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do 31.12.2021r.

Zadania Projektu:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia,
  • Wsparcie opiekunów w opiece nad starszymi w ramach Centrum Rozwoju Seniora
  • Zajęcia Nordic Walking
  • Zajęcia usprawniające
  • Terapia zajęciowa
  • Spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem
  • Integracja osób starszych/niesamodzielnych ze środowiskiem lokalnym.

Okres realizacji projektu od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Słupno

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy

do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17,  lub kontakt telefoniczny pod numer 24  261 95 43 - Dział Pracy z Jednostką i Rodziną

 

 

 

.