Centrum Aktywności Lokalnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek nie koncentruje się tylko na pomocy społecznej wąsko postrzeganej jak świadczenia pomocy społecznej, lecz patrzy na daną społeczność całościowo, starając się odpowiadać na potrzeby artykułowane przez środowisko poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i grupy.

W czerwcu 2005r. Ośrodek otrzymał
Certyfikat Jakości pracy metodą CAL
(Centrum Aktywności Lokalnej)

 

Cele CAL:

 • animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,
 • wspieranie społecznej, edukacyjnej aktywności środowisk lokalnych,
 • rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych.

Model CAL Centrum Aktywności Lokalnej

Wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez instytucje wdrażające model CAL muszą odpowiadać na potrzeby artykułowane przez daną społeczność postrzeganą całościowo i prowadzone być w oparciu o jej zasoby ludzkie i Instytucjonalne.

dowiedz się więcej na www.cal.org.pl

Wdrażanie modelu CAL oznacza:

 • posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności lokalnej (miejscem tym może być siedziba instytucji),
 • tworzenie w środowisku koalicji wokół problemów i na rzecz pracy w środowisku,
 • inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
 • promowanie i wdrażanie pracy wolontarystycznej i zespołowej,
 • inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,
 • działania w oparciu o programy i projekty.
"Instytucja wdrażająca model CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego. Opierając się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej, inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego.

Odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady „Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami”.

Tworzy płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego."

(preambuła z Certyfikatu CAL)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jest jednym z ośmiu ośrodków pomocy społecznej w województwie mazowieckim posiadającym certyfikat CAL.

Jest miejscem, które służy ożywaniu i integracji społeczności lokalnej gminy Słupno.

Metodę CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) zaczynają wdrażać albo już wdrażają organizacje i instytucje z całej Polski. Dzięki temu tysiące ludzi w różnych miejscach Polski zaangażowało się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Powstają nowe lokalne projekty, tworzą się nowe stowarzyszenia, Na stałe z tymi instytucjami i organizacjami współpracują wolontariusze.