Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Wspieranie rodziny, asysta rodzinna

Praca asystenta rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów tej rodziny, pochodzenia i rodziny dalszej społeczności lokalnej, a także zasobów instytucjonalnych.

       Głównym celem asystentury jest podniesienie świadomości pełnionych ról społecznych oraz umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

      Do zadań asystenta rodziny należy:

  • pomoc we wzmacnianiu i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
  • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
  • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
  • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych, tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej
  • organizowanie dla dzieci czasu wolnego
  • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Praca asystenta rodzinny jest ściśle związana z realizacją strategii rozwiązywania problemów zgodnie z gminnym programem wspierania rodziny na lata 2018-2020, jak również na lata poprzednie.

Uchwała nr 40/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Uchwała nr 83/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

 

Obecnie na terenie Gminy Słupno asystą rodzinną objęte jest 20 rodzin.

W pieczy zastępczej na koniec roku 2017r. umieszczonych było 5-ro dzieci w tym: czworo dzieci umieszczonych było w spokrewnionych rodzinach zastępczych, jedno dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej.