Zmiana kryterium przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2018
Z dniem 1 października 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1358), które będą wynosić:
701 zł dla osoby samotnie gospodarującej
528 zł dla osoby w rodzinie (przy czym kryterium dochodowe w przypadku rodziny stanowi iloczyn kwoty 528 zł oraz liczby członków rodziny).
Jednocześnie zmianie ulegnie kwota zasiłku stałego oraz kwota dochody z 1 ha przeliczeniowego.
645,00 zł maksymalna kwota zasiłku stałego
308,00 zł kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego
W Gminie Słupno pozostają w  mocy uchwały Rady Gminy w Słupnie nr 84/IX/18 z dnia 22 lutego 2018r. i 114/XIII/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018r., poz. 1358 i  Dz. U. z 2018r., poz. 1358). Wówczas to podwyższono kwotę kryterium dochodowego, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
na osobę w rodzinie i dla osoby samotnie gospodarującej do wysokości 150% kryterium dochodowego.
Oznacza to zatem że kryterium dochodowe w Gminie Słupno wynosić będzie:
1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
792 zł dla osoby w rodzinie (przy czym kryterium dochodowe w przypadku rodziny stanowi iloczyn kwoty 792 zł oraz liczby członków rodziny).
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.